هماهنگی ترکیه مسابقه کاراته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

هماهنگی: ترکیه مسابقه کاراته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ما تنها کشوری هستیم که فوت بر امریکا می گوییم،بیشترین نخبه را هم به امریکا می فرستیم / محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک از ایده پردازهای اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفت:زمانی که بالاخره ترامپ رای آورد یک ادبیات خاص در جامعه ما شکل گرفت. یک فضای خاص شخصیتی جهت او ترس

ما تنها کشوری هستیم که فوت بر امریکا می گوییم،بیشترین نخبه را هم به امریکا می فرستیم / محمدرضا تاجیک

محمدرضا تاجیک:ما تنها کشوری هستیم که فوت بر امریکا می گوییم،بیشترین نخبه را هم به امریکا می فرستیم

عبارات مهم : امریکا

محمدرضا تاجیک از ایده پردازهای اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفت:زمانی که بالاخره ترامپ رای آورد یک ادبیات خاص در جامعه ما شکل گرفت. یک فضای خاص شخصیتی جهت او ترسیم شد و فرض بر این بود که احمق است.

ما تنها کشوری هستیم که فوت بر امریکا می گوییم،بیشترین نخبه را هم به امریکا می فرستیم / محمدرضا تاجیک

اگر او يك احمق و يك آدم سخيف است و موفق مي شود در يك تسابق بزرگ و پيچيده سياسي پيروز ميدان شده است تصميم ها و تدبيرات احمقانه خود را بر دنیا عاقلي تحميل و سياست هاي خود را ديكته كند؛ آن دنیا بايد يك بار در آيينه خود را نگاه كند و ببيند كه كيست و چيست كه به وسیله يك احمق به اين راحتي در بازي قرار مي گيرد.

ترديد ندارم كه اروپاي امروز با كارت ترامپ بازي خواهد كرد و حركت امروز اروپا قسمتي از بازي بزرگي است كه قبلا مشخص شده است هست. ترديد ندارم كه يكي از طراحان بزرگ اين بازي ترامپ و تيم ترامپ است.

محمدرضا تاجیک از ایده پردازهای اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفت:زمانی که بالاخره ترامپ رای آورد یک ادبیات خاص در جامعه ما شکل گرفت. یک فضای خاص شخصیتی جهت او ترس

بستگي دارد كه در اين شرايط پيچيده جهاني ما چه نقشي براي خود قايل هستيم و چه نقاشي براي خود ترسيم مي كنيم. تابلويي كه برابر خود مي گذاريم چيست و به كجا مي رويم؟ اگر به بن بست رسيديم چه خواهيم كرد؟ اگر به شرايطي رسيديم كه يكي بعد از ديگري آشكارا در بازي ترامپ رفتند، چه خواهيم كرد؟

اين امر نيازمند اين است كه علاوه بر داشتن يك رويكرد بيروني عقلايي، بر درون تمركز كنيم. در دورن بايد تلاش كنيم كه سرمايه اجتماعي را تقويت كنيم. اين سرمايه اجتماعي كه هر روز كمتر مي شود را مي توان تقويت كرد. بايد همبستگي ملي كه به اشكال گوناگون در حال خدشه دار شدن است را ترميم كنيم. بايد روح ملي و هويت ملي را تقويت كرد و قدري از حاشيه هاي بازي و قدرت زمختي كه در جامعه است كم كنيم. بايد از خروج سرمايه انساني و اقتصادي جلوگيري كنيم. نبايد اجازه دهيم كه نخبگان جوان گروه گروه بروند و به همان كشورهايي بپيوندند كه ما با مشت گره كرده عليه آنها شعار مي دهيم و هر روز فوت براي ارزش مي خواهيم. پرچم ارزش را زير پا گذاشته و سرودها مي سازيم. اينها پارادوكس هست. پارادوكس امروز جامعه ما اين است كه بر اساس سياست هاي اعلامي هيچ كشوري نيست كه مثل ايران عليه غرب و خصوصا امريكا باشد.

اما هيچ كشوري نيست كه به اندازه ايران امروز نخبه و سرمايه اقتصادي به امريكا بفرستد. آيا ما عملا امريكا را فربه نمي كنيم؟ آيا ما هر روز با فرستادن بهترين فكرها و نخبه ها و سرمايه داران خود امريكا را تقويت نمي كنيم؟ آيا نبايد جلوي خروج سرمايه هاي ملي از كشور را بگيريم؟ بايد به اينها توجه كنيم. بايد مقداري با خود و آنچه هستيم فاصله نقادانه بگيريم.

ما تنها کشوری هستیم که فوت بر امریکا می گوییم،بیشترین نخبه را هم به امریکا می فرستیم / محمدرضا تاجیک

واژه های کلیدی: امریکا | محمدرضا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz